تبلیغات
جوجه بوقلمون ، گوشت بوقلمون - عوامل قابل بررسی درضریب تبدیل غذائی در بوقلمون گوشتی
جوجه بوقلمون ، گوشت بوقلمون
مشاوره در خصوص پرورش بوقلمون و خرید و فروش بوقلمون با قیمت مناسب از بهترین نژادها
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              محصولات              نقشه سایت              فروش دان بوقلمون با کیفیت درجه یک 09125343278و09198121699
گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


خرید و فروش گوشت بوقلمون ،مشاوره در خصوص پرورش بوقلمون ،از بهترین نژاد ها و همچنین عرضه گوشت بوقلمون درب کشتارگاه و سطح شهر تهران و حمل بوقلمون زنده به کشتارگاه
تلفن تماس 09125343278-09198121699

مدیر وبلاگ : مهندس فرزان
نویسندگان
نظرسنجی
لطفا در خصوص مطالب درج شده نظر خود را بیان فرمایید.
کاهش هزینه در تولید و به حد اقل رساندن هزینه های سرباری موجب افزایش سود و اقتصادی کردن فرآیند پرورش میشود لذا نکات ذکر شده در مطالب ذیل را سرلوحه کار خویش قرار دهید
تولید کنندگان موفق کسانی ھستند،که  ضریب غذائی داشته اند ، چرا که مستقیماٌدر کاھش ھزینه ھا ،که مھمترین عامل در واحد ھای پرورشی بوقلمون ،ھزینه خوراک می باشد.

عوامل و نکات مورد توجه در ضریب تبدیل غذائی در بوقلمون گوشتی:


درجه حرارت سالن

 مھمترین عامل تاثیر گذار روی ضریب تبدیل غذائی ،درجه حرارت محیطی می باشد. پرندگان خونگرم بوده و علی رغم تغییر درجه حرارت محیط اطراف ،درجه حرارت بدن آنھا،ثابت باقی می ماند.

در حرارت ھای پائین ،پرنده جھت تامین حرارت بدن خود ،ناگزیر به استفاده از مواد مغذی مصرفی ھستند،که ایندارای تاثیر سوئی در روی ضریب تبدیل غذائی می باشد.لذا بجھت کسب سود اقتصادی ،باید درجه حرارت متناسبی رادر سالن برقرار کرد.،به همین خاطر هر نوع تنش حرارتی اعم از حرارت زیاددر تابستان و حرارت کم در زمستان موجب تغییر در ضریب تبدیل میشود.

چرا که در این شرایط نیز پرنده ها جهت تامین شرایط مطلوب خود ،مقداری از انرژی غذائی خود را از طریق مکانیسم ھایبیولوژیکی صرف خنک کردن بدن خود نمائید،ھمان چیزیکه در درجه حرارت ھای پائین اتفاق می افتد.

کیفیت جیره ھای غذائی مصرفی

زنتیک پرنده جوری به گزینی گردیده که در راستای رشد سریع و اشتھای بالا باشد.اساس بیولوژیکی کنترل خوراکمصرفی در آنھا کاملاٌ مشخص نیست.و نظریه اصلی در این خصوص عبارت از مصرف غذا تا حد سیر شدن و تامین انرژیمورد نیاز است.بنابراین جیره ھای غذائی مخصوصاٌ در مراحل آخر دوره پرورش اگر کیفیت خوبی نداشته باشند،می توانندتاثیرات سوئی در روی رشد و در نھایت ضریب تبدیل غذائی آنھا از خود بجای گذارند.در خصوص اشتھا به مصرف پروتئینجیره،،جوجه ھا در این رابطه فعالیتی مشابه انرژی از خود نشان نمی دھند، و در جیره ھائیکه کمبود پروتئین وجوددارد،با توجه به این موضوع ، تاثیرات سوء خود را در روی رشد و ضریب تبدیل غذائی می گذارد.اصولاٌ با مسن شدن،جوجه ھا فعالیت شان نیز کم می شود و آنھا ترجیح می دھند،مدت زمان زیادی را به استراحت بپردازند، و از انرزیصرف شده ،برای انجام فعالیت ھای فیزیکی کاسته می شود.

بافت حجمی جیره تاثیر زیادی در ظریب تبدیل و مقدار مصرف خوراک دارد در بوقلمون فرق بین بوقلمون تغذیه شده با دان آردی و دان پلت رو میشود به وضوح مشاهده نمود

تلف شدن خوراک

پر کردن زیاد از حد دانخوریھا و یا ریختن خوراک در روی کارتن ھای مخصوص تغذیه در روزھای اول ،موجب تلف شدنبیشتر مواد خوراک و خرابی ضریب تبدیل غذائی می گردد.برای جلو گیری از این مسئله ،باید میزان کمتری غذا دردانخوریھای دستی ریخته و مدت حرکات دانخوریھای اتوماتیک را کم کرده و در عوض به تعداد این حرکات در واحد زمانافزود، که این باعث تحریک به مصرف زیاد توسط جوجه ھا می گردد.و نیز آنھا را به مصرف سریع غذا عادت می دھد.

نزدیکی بیش از حد دانخوریھا به آبخوریھا نیز در زمینه تلف شدن خوراک می تواند تاثیر گذار باشد.

تنظیم نشدن دقیق ارتفاع دانخوری با بزرگ شدن پرنده ،یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر تلفات خوراک محسوب میشود.

بیماریھا و حذف از گله

سلامتی عمومی گله دارای تاثیر مثبتی در روی ضریب تبدیل غذائی می باشد.جوجه ھای مریض عملکرد خوبی را ازخود نشان نمی دھند.لذا باید مرقب وقوع بیماریھا در گله بوده و با اتخاذ تدابیری اولاٌ جلو بروز آنھا را گرفت و در صورتوقوع در اولین فرصت به درمان و جلو گیری از انتشار آن با استفاده از ابزارھا و راھکارھای مختلف اقدام کرد.

از واکسن ھا و دارو ھا به شکل صحیح استفاده شود،چرا که ،عدم استفاده مناسب از این ھا موجب بروز واکنشھاینامناسب در آنھا شده و در نھایت رشد و ضریب تبدیل غذائی را تحت تاثیر قرار می دھد.

جوجه ھائیکه از رشد خوبی برخوردار نیستند،باید در اولین فرصت شناسائی و حذف گردند.


عوامل موثر در این زمینه و روشھای بھبود ضریب تبدیل غذایی است:

عوامل مربوط به تغذیه طیور

١-میزان انرژی جیره

حیوانات جھت برآورده نمودن احتیاجات انرژی خود،غذا مصرف می نمایند.بنابراین میزان انرژی جیره طیور گوشتی اثرمستقیم بر مقدار غذای مورد مصرف روزانه پرندگان دارد.

٢-شکل و و زن حجمی خوراک

در مقایسه دان ھای آردی با یکدیگر،آن دانی که وزن حجمی بیشتر دارد سبب رشد سریعتر پرندگان می گردد.

ھمچنین دان پلت موجب FCR بھتری می گردد زیرا جھت اخذ غذا بوسیله پرنده با دان پلت انرژی کمتری صرف میگردد.یکی از عوامل موثر در ضریب تبدیل غذایی در پرورش طیور ،کیفیت غذای پلت شده ای است که به پرندگانخورانده می شود.اختلاف عمده ای در میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی پرندگان تغذیه شده با غذای پلت شده و غیرپلت،وجود دارد.علت این اختلاف صرف مقادیر فراوان انرژی جھت اخذ غذا بوسیله پرندگانی است که با غذای پلت نشدهتغذیه می شوند.

چنین برآورد شده است که به ازای ھر ١٠ درصد افزایش در خردترشدن غذای پلت شده ضریب تبدیل غذایی یک دھمافزایش می یابد.اگر چه ممکن است کیفیت غذای پلت شده بلافاصله پس از خروج از دھانه آسیاب خوب بنظر برسد،امادر حقیقت این کیفیت باید به ھنگام مصرف غذا بوسیله پرنده در سالن مرغداری وجود داشته باشد.

٣-برنامه خوراک دھی

تحقیقات نشان می دھد که خوراک دھی طبق یک برنامه زمانی موجب بھبود ضریب تبدیل غذایی می شود.طبق چنینبرنامه ای، در چھار تا شش وعده در روز مقادیر کافی خوراک دریافت می دارند و پس از اتمام خوراک موجود به مدت کوتاھی و کمتر از یک ساعت غذایی در اختیار آنھا قرار نمی گیرد.عدم دسترسی به غذا موجب تحریک اشتھا در نوبت بعدی تحویل غذا به سالن می شود.اگر چه اصول خوراک دھی طبق برنامه زمانی بسیار واضح می باشد

اما این امر نیازمند دقت فراوان و مدیریت صحیح می باشد.اگر پرندگان مدت زیادی گرسنه بمانند موجب کاھش عملکردآنھا می گردد.دانخوری به اندازه کافی جھت تغذیه  در یک زمان از ضروریات این روش رژیم نور مناسب مورد استفادهقرار گیرد.

۴-کیفیت نگھداری و ضایعات غذا

نگھداری کیفیت خوراک طیور در انبار و یاسیلو ھای مخصوص بسیار حائز اھمیت است.محافظت در برابر اکسیداسیون،کپک زدگی و نیز آلودگی از موارد مھم در حفظ کیفیت خوراک طیور می باشند.تمیز نگھداشتن و بازدید مرتب ازسیستم توزیع خوراک در سالن و ممانعت از ھدر رفتن غذا از طریق تنظیم سطح دانخوریھا دربدست آوردن ضریب تبدیلمناسب بسیار حائز اھمیت است.

کاملا واضح است که آن مقدار از غذای حمل شده به سالن مرغداری که مستقیما مورد مصرف پرندگان قرار نگرفته درافزایش ضریب تبدیل غذایی موثر است.بی تردید امروزه به دلیل بھبود سیستم ھای مکانیکی تغذیه با سالھای قبلضایعات غذا بعنوان یک عامل کم ارزش تر نسبت به سایر عوامل موثر در ضریب تبدیل غذایی در نظر گرفته می شود.امااین پرسش مطرح است که واقعا چه مقدار ضایعات غذا در سیستم ھای تجارتی  وجود دارد؟

اندازه گیریضایعات غذا بسیار دشوار است.

پرندگانی که به نسبت کم خوراک ھای پلت شده  دریافت می دارند،احتمالا مقداری از غذا را دربستر ضایع می نمایند،این مقدار از غذا غیر قابل مصرف بوده و از نظر مدیریت سالن مرغداری پوشیده می ماند


نوع مطلب : ترکیبات جیره، 
برچسب ها : فروشنده گوشت بوقلمون، خریدار گوشت بوقلمون زنده، 09198121699 خریدار زنده بوقلمون، 09125343278 خریدار بوقلمون،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 15 شهریور 1394
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:52 قبل از ظهر

Truly a good deal of useful material.
find viagra buy viagra online with prescription buy viagra without prescription buy viagra online from canada buy original viagra buy price viagra order cheap viagra rx online viagra silagra pharmacy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:22 قبل از ظهر

Many thanks. Numerous tips.

order generic cialis online buy online cialis 5mg buying cialis on internet cialis wir preise we like it safe cheap cialis cialis preise schweiz cialis 5 mg effetti collateral we recommend cheapest cialis cialis generico are there generic cialis
شنبه 23 آبان 1394 08:46 بعد از ظهر
با عرض سلام و خسته نباشید
من در مورد صرفه اقتصادی پرورش بوقلمون تحقیق می کنم. می خواستم اگه ممکنه بیشتر در مورد ضریب تبدیل غذایی توضیح بدین. در مورد دان مصرفی بوقلمون مطالب شما کمی با هم تفاوت داره، مثلا در یک مورد دان مصرفی بوقلمون از ابتدا تا آخر هفته 15 (105 روزه)، 30.5 کیلوگرم ذکر شده و وزن زنده پرنده نیز 12 کیلوگرم عنوان شده، همچنین تا آخر هفته 18(126 روزه)،42.5 کیلوگرم ذکر شده و وزن زنده پرنده نیز 14.7 کیلوپرم عندان شده. ولی در یک مورد دیگر دان مصرفی بوقلمون تا آخر هفته 15 ،دان مصرفی 28.45 کیلو و وزن معادل زنده پرنده 13.28 کیلوگرم ، و نیز تاآخر هفته 18 ، دان مصرفی 39.05 کیلو و وزن معادل زنده پرنده 17.2 عنوان شده است. با در نظر گرفتن این مطالب:
1- می خواستم بدانم در مورد ضریب تغذیه کدام درست است؟
2- همچنین وزنی که ذکر شده مربوط به دام زنده است یا لاشه؟(در مطالب زنده عنوان شده، ولی اگر زنده مدنظر باشد به نظر صرفه اقتصادی زیادی نداشته باشد.)
3- سوال آخر، درصد لاشه به زنده 85 است؟
مهندس فرزان سلام با توجه به نژاد های بوقلمون و نحوه نگهداری صنعتی و سنتی تاثیر بسزایی در ضرایب تبدیل دارد همچنین دما و هوادهی لذا مطالب ذیل مطابق با دفترچه نژاد ها تنظیم شده که بر اساس سن 16 هفته مصرف دان به کیلو گرم - میانگین وزن زنده پرنده در دو جنس نر و ماده و ضریب تبدیل می باشد

دان وزن ضریب تبدیل

Hybrid XL 2.21 13.67 29.98
Nicholas300 2.41 11.09 26.61
Nicholas500 2.18 11.45 24.64
Nicholas700 2.20 13.05 28.39
B.U.T.6 2.31 13.02 29.76
B.U.T.10 2.30 11.28 25.59
B.U.T.9 2.31 12.43 28.40
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

قیمتها
خریدار بوقلمون کشتاری

09125343278

09198121699

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بروز رسانی :
  • آخرین بازدید :
http://turkeyir.mihanblog.com/googleaeb22e5bcc2387ba.html turkeyir.mihanblog.com Real PR turkeyir.mihanblog.com Trust